افتخارات شمشيربازي

مقام دوم شمشیربازی اسلحه اپه 1386

مقام دوم شمشیربازی اسلحه اپه 1386


مقام دوم شمشیربازی اسلحه اپه 1383

مقام دوم شمشیربازی اسلحه اپه 1383


مقام اول شمشیربازی اسلحه فلوره 1386

مقام اول شمشیربازی اسلحه فلوره 1386


مقام اول شمشیربازی اسلحه سابر 1386

مقام اول شمشیربازی اسلحه سابر 1386


مقام اول شمشیربازی اسلحه سابر 1383

مقام اول شمشیربازی اسلحه سابر 1383


Website Security Test